Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor nuyensbeerse                        

                        

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van nuyensbeerse  met maatschappelijke zetel te  en ingeschreven in de K.B.O onder nummer BE0439.922.219 . (Hierna: “nuyensbeerse”). 

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten door ons aangeboden. 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant.

Artikel 2 – Retourzendingen

Al de bestellingen vertrekken binnen de 5 werkdagen na bestelling.
Uiteraard kan er ook teruggestuurd worden als er iets niet goed is. Van zodra we het retourpakketje ontvangen hebben storten we uw geld terug. Hiervoor heb je 2 weken de tijd, van zodra je het pakketje ontvangen hebt. Natuurlijk kan dit enkel en alleen als de stuks in ongedragen staat zijn én met de originele etiketten er nog aan. Omdat wij graag ook voor kwaliteit garant staan worden alle retour stuks hierop eerst gecontroleerd alvorens de terugbetaling gebeurd.

Terugsturen dien je steeds verzekerd te doen, zodat er nu met alle drukte op de post zeker geen pakketjes verloren gaan. Dit kan aan volgend adres: Nuyens, Gasthuisstraat 23, 2340 Beerse.
Van zodra je het pakketje wil terugsturen vragen we om een mailtje te sturen naar: info@nuyensbeerse.be met de reden van retour en uw rekeningnummer. Retourneren is op eigen kosten.

Artikel 3 – Solden

Goederen die aangekocht worden met een soldenkorting, zijnde een korting die groter is dan 10%, kunnen maximaal tot drie dagen na aankoop geruild worden. Bovenstaande voorwaarden gelden ook op deze artikels.

Artikel 4 – Klantenkaart

Goederen die online via onze webshop worden aangekocht komen niet op een klantenkaart. Hetzij deze moeten worden verzonden hetzij deze worden afgehaald.

Artikel 5 - Duur van de overeenkomst en beëindiging

Onze overeenkomsten kunnen worden aangegaan zoals beschreven in onze offertes. De overeenkomst kan ten alle tijde door ons eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd ingeval de Klant zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt of in geval de klant zijn facturen niet voldoet.

Artikel 6 - Voorraad

Onze online voorraad en winkelvoorraad zijn dezelfde. Vandaar is onze online voorraad een schatting van de actuele voorraad in de winkel. Aangezien onze winkel ook gewoon geopend is en er ook verkocht wordt kan het gebeuren dat een online klant een bestelling plaatst en betaald welke reeds in de fysieke winkel verkocht is. Moest dit voorvallen zullen we ons uiterste best doen om het opnieuw bij te bestellen, moest dit niet mogelijk zijn wordt het bedrag uiteraard teruggestort. 

Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo de klant bijvoorbeeld onze tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 

Artikel 8 – Vertrouwelijkheid en Privacy

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacy & Cookie Policy.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout. Bovendien zijn wij  niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie) waarvan wij in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald. Onze aansprakelijkheid van zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs (excl. BTW).

Wij stellen alles in het werk om toegang te verlenen tot de website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen wij echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen wij alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen. 

Artikel 10 - Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. 

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij ondermeer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,… 

Artikel 11 – Nietigheid en volledigheid

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de klant en ons, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. 

Artikel 12 - Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd.


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x